Начало Ново на сайта Атаксия телеангиектазия

Атаксия телеангиектазия

by admin
2,6K views

СИНОНИМИ: Синдром на Луи Бар

КОД МКБ10: G11.3

КОД ORPHANET: ORPHA100

ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ ВИ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО С ОБРАЗОВАТЕЛНА ЦЕЛ И НЕ ТРЯБВА ДА СЛУЖИ ЗА САМОДИАГНОСТИКА И САМОЛЕЧЕНИЕ. ПРИ НАЛИЧИЕ НА ЗДРАВЕН ПРОБЛЕМ, СЛЕДВА ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ ЛИЧНИЯ/ЛЕКУВАЩ ЛЕКАР.

КРАТКА ДЕФИНИЦИЯ НА БОЛЕСТТА: Атаксия телеангиектазия (А-Т) се характеризира с прогресираща малкомозъчна ататксия започваща между 1 и 4 годишна възраст , очедвигателна апраксия, хореатетоза, телеангиектазии на конюнктивата, чести инфекции, имунен дефицит , и повишен риск от развитие на малигнени заболявания, особено левкемия и лимфом. Индивидите с А-Т са изключително чувствителни на йонизираща радиация.

ЕТИОЛОГИЯ: Автозомно-рецисивно унаследяване. АТМ ген, хромозома 11q22-q23

Мутации в АТМ гена. Локализация: навсякъде в АТМ гена, няма ‘горещи’ места. Описани са повече от 270 уникални мутации. Повечето са делеции или сплайс- свързани(43%). Понякога инсерции и in-frame мутации. 40 до 50% от мутациите водят до сплайсинг аномалии. Слабо изразен фенотип: 5762 ins137nt; 8494С>Т. Повечето пациенти са хетерозиготи

КЛИНИЧНИ ПРОЯВИ:
Фенотипни вариации
Атаксия: начало на първите прояви
Ниво на имунен дефицит
Ниво на клетъчна чувствителност кум йонизираща радиация
Присъствие или отсъствие на неоплазии

Неврологични прояви
Начало: Типичен синдром – 1-2 години; някои мутации причиняват по-слабо изразен синдром- по-късно начало, по-бавно влошаване на неврологичната симптоматика; малкомозъчни прояви: залитаща походка; очедвигателна апраксия; атаксия: централна-> периферна; дисартриа; екстрапирамидна симптоматика: дистония, масковидно лице, хореатетоза, други движения: миоклонус или тремор при 25% от случаите, лигавене; сензорни невропатии от различен характер

Спинална мускуна атрофия: дистална
Начало: късно – втората декада; дистална мускулна слабост или тремор в покой

Клинично: слабост: крака->ръце; сухожилни рефлекси: отслабени или липсващи; сетивност – нормална; тремор – статичен

Лабораторно
ЕМГ: Денервация
ЕЕГ: намалени СМАР амплитуди

Варианти на заболяването: дистална мускулна атрофия с атаксия

Начало: трета, четвърта декада; статичен тремор; слабост – дистална; атаксия – умерена; имунен дефицит: умерен; дефекти в репарацията на ДНК – умерени; малкомозъчна атрофия: умерена или липсва; АТМ протеин: понижен , но с установими нива; кора – ормална или загуба на паметта; рефлекси – сухожилни – отслабени или липсващи; планрарен – повишен или липсващ.

Системни особености
Предиспозиция към неоплазии
Риск: 38%
Левкемия : 14q ( Т-СLL)
Лимфом: В- клетъчен
Могат да се развият преди да се диагностицира А-Т
Хетерозиготите имат четири пъти по-висок риск за развитие на рак( напр. рак на гърдата), повече сърдечни болести

Телеангиектазиии: дилатирани малки кръвоносни съдове , кожни и очни, начало 4-6 годишна възраст
Имунитет: Кожни алергии; Рекурентни рспираторни нфекции; Т-клетъчен имунитет- намален
Ендокринни: окосмяване, тестикуларна и овариална хипоплазия, нарушен глюкозен толеранс
Хематологични: лимфопения, анемия
Продължителност на живота: 20 до 50 години

Лабораторни изследвания
Висок серумен алфа-фетопротеин: повече от 10 ng/ml при повече от 90% от пациентите с А-Т. Серумната концентрация на АФП може да бъде повишена при незасегнати деца под 24 месечна възраст.

Серумните имуноглобулини: намалени или липсващи IgA, IgE и IgG2. IgM са повишени (23%). Олиго и моноклонална гама патия(10%)
Други имунни дефицити: Т-клетъчна недостатъчност:30 %. Тимус: малък наподобява ембрионален
Хромозомни аномалии: 7,14 хромозомна транслокация в 5 до 15 % от периферните клетки. Слаби места: 14q11, 14q32,7p13-p15, 7q32-q35,2p11,2q11. Чувствителност кум йонизираща радиацияция
Теломери: увеличено скъсяване с възрастта или в клетъчни култури
ЯМР: малък церебелум

ГЕНЕТИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ: Не се прави в България.
А-Т се унаследява по автозомно-рецесивен начин. Родителите на засегнато дете са задължителни носители на мутация в АТМ гена. На теория всеки роднина (сибис)на засегнат индивид има 25% шанс да бъде засегнат и 50% шанс да е безсимптомен носител и 25% шанс да не е нито засегнат, нито носител. АТМ хетерозиготите ( носители) могатда имат повишен риск от развитие на рак. Съществува пренатално тестване.
АТМ гена е единственият познат ген, асоцииран с атаксия – телеангиектазия.

Млекулярно генетично тестуване: директан ДНК
Клинични ползи: потвърждаване на диагнозата. Тестване за носителство. Пренатална диагностика

ЛЕЧЕНИЕ:
няма
Физиотерапия
Мониториране за неоплазии
Избягване на излагане на радиация

ЛЕКАРСТВО СИРАК:

АСОЦИАЦИИ НА ПАЦИЕНТИ:

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС НА ХОРАТА С РЕДКИ БОЛЕСТИ
Лице за контакти: Владимир Томов
Електронна поща: tomov@raredis.org
Адрес за кореспонденция: бул.“Драган Цанков“ бл. 59-63 вх. 7, София 1000

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КЛИНИКИ В БЪЛГАРИЯ:
Детски клиники, клиники по неврология и неврохирургия

Медицински център РареДис
Специализиран медицински център за физиотерапия и рехабилитация, детски болести, генетични консултации.
Електронна поща: medical@raredis.org
Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ЖК Тракия, ул. „Маестро Г. Атанасов“ 22
Телефон: (032) 575 797
Интернет сайт: www.medical.raredis.org

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

За допълнителна информация, моля посетете сайтовете на Orphanet и NIH Office of Rare Diseases Research.

Описанието е изготвено от Д-р Илияна Пачева, дм.

–––––––––––––––––––––––––
Last modification: 20:28 28.08.2010
–––––––––––––––––––––––––

Още по темата