Начало Ново на сайта Синдром на Алажил

Синдром на Алажил

by admin
4,8K views

СИНОНИМИ: Синдром на Алажил-Уотсън
Артериохепатална дисплазия

КОД МКБ10: Q44.7

КОД ORPHANET: ORPHA52

ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ ВИ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО С ОБРАЗОВАТЕЛНА ЦЕЛ И НЕ ТРЯБВА ДА СЛУЖИ ЗА САМОДИАГНОСТИКА И САМОЛЕЧЕНИЕ. ПРИ НАЛИЧИЕ НА ЗДРАВЕН ПРОБЛЕМ, СЛЕДВА ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ ЛИЧНИЯ/ЛЕКУВАЩ ЛЕКАР.

КРАТКА ДЕФИНИЦИЯ НА БОЛЕСТТА: Синдромът на Alagille (Alagille syndrome, AGS) е мултиситемно нарушение с основни клинични прояви холестаза вследствие стеснение на жлъчните канали в черния дроб, вродени сърдечни малформации, заден ембриотоксон в окото, характерен лицеизраз и прешлени тип “пеперуда”.

ЕТИОЛОГИЯ: Честотата на AGS е около 1 на 70 000 живородени деца. Около 94% от случаите на AGS се дължат на мутации на гена JAG1 в късото рамо на 20-та хромозома (20p12). Редки случаи на AGS се асоциират и с мутации в ген NOTCH2 в късото рамо на първа хромозома (1p13-p11).

КЛИНИЧНИ ПРОЯВИ: За AGS e характерна значителната вариабилност в клиничните прояви дори сред засегнатите индивиди от едно семейство.
При 96% от пациентите се наблюдава чернодробно заболяване, което най-често се проявява в първите 3 месеца след раждането и се изразява в умерена холестаза, жълтеница и сърбеж или прогресираща чернодробна недостатъчност. Характерни находки при биопсия на черен дроб са стеснение на интрахепаталните жлъчни пътища, което в 15% от случаите може да прогресира до цироза.
При 90-97% от пациентите се наблюдават сърдечна патология. Пулмонална стеноза (периферна или на главните клонове) е най-често срещаната сърдечна находка (67%). С намаляваща честота се срещат и следните сърдечни малформации: тетралогия на Fallot, междукамерен или междупредсърден септален дефект, аортна стеноза и коарктация на аортата. Най-честата офталмологична находка – заден ембриотоксон, се наблюдава при 78-89% от индивидите с AGS. Други възможни зрителни дефекти са аномалия на Axenfeld – Rieger, друзи на оптичния диск (в 90%), пигментни промени на ретината (32%). Прогнозата по отношение зрението е добра, въпреки че е възможно леко намаление на зрителната остротата.
Костните изменения се проявяват главно чрез прешлени тип “пеперуда” (цепка на тялото на прешлена), която се среща в 33% до 87% от случаите на AGS.
Лицевата дисморфия, наблюдавана при 96% от децата с AGS, включва изпъкнало чело, дълбоко разположени очи с умерен хипертелоризъм, остра брадичка и седловиден или прав нос с топковиден връх. Очертанията на лицето има форма на триъгълник, обърнат с върха надолу.
Други находки при AGS са бъбречни аномалии при 23-74% (малки хиперехогенни бъбреци, тазовоуретерни обструкции, бъбречни кисти, бъбречна тубуларна ацидоза); панкреатична недостатъчност (41%); изоставане в растежа (50-90%), умствено изоставане (30%), леко изоставане в моторното развитие (16%), невроваскуларни, бъбречноваскуларни и аортни инциденти; късен пубертет, писклив глас, краниосиностоза.

ГЕНЕТИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ:
AGS се унаследява автозомно доминантно. При около 30-50% от индивидите се касае за унаследена от родителите мутация, а при около 50-70% за мутация de novo. В семействата, които имат дете с de novo мутация съществува малък, но все пак повишен риск от повторение на заболяването поради възможността за герминативно-клетъчен мозаицизъм.
Вероятността индивид с AGS да предаде заболяването на потомството е 50%. Пренатално изследване е възможно, ако при засегнат член на семейството е идентифициарна мутация в гена JAG1, причиняваща болестта, или чрез FISH е установена делеция. Въпреки, че може да се определи дали зародишът е унаследил установената мутация в JAG1 или делецията, не е възможно да се предвидят вида на проявите и тяхната тежест. Пренатално изследване за AGS, причинен от мутация в NOTCH2 се извършва в някои лаборатории за пренатална диагностика.

ЛЕЧЕНИЕ: Сърбеж и ксантоми се лекуват успешно с холеретични агенти (ursodeoxycholic acid) и други медикаменти (cholestyramine, rifampin, naltrexone). При определени случаи успешно се прилага оперативната техника на частично външно билиарно отвеждане. В последните фази на чернодробна недостатъчност се прилага чернодробна трансплантация, за която се отчетени 80.4% петгодишна преживяемост, подобряване на чернодробната функция и наваксване в растежа при 90% от случаите. Успехът на чернодробната трансплантация при AGS зависи най-вече от тежестта на придружаващо сърдечно заболяване. За лечение на сърдечните, бъбречните, съдовите и други усложнения се прилагат стандартни методи.

ЛЕКАРСТВО СИРАК:

АСОЦИАЦИИ НА ПАЦИЕНТИ:

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС НА ХОРАТА С РЕДКИ БОЛЕСТИ
Лице за контакти: Владимир Томов
Електронна поща: tomov@raredis.org
Адрес за кореспонденция: бул.“Драган Цанков“ бл. 59-63 вх. 7, София 1000

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КЛИНИКИ В БЪЛГАРИЯ:
Клиника по детска гастроентерология, СБАЛДБ, бул. „Акад. Иван Гешов” 11, София

Медицински център РареДис
Специализиран медицински център за физиотерапия и рехабилитация, детски болести, генетични консултации.
Електронна поща: medical@raredis.org
Адрес за кореспонденция: 
гр. Пловдив, ЖК Тракия, ул. „Маестро Г. Атанасов“ 22
Телефон: 
(032) 575 797
Интернет сайт: 
www.medical.raredis.org

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

За допълнителна информация, моля посетете сайтовете на Orphanet и NIH Office of Rare Diseases Research.

Ако желаете да се абонирате за безплатния електронен бюлетин “Редки болести & Лекарства сираци”, моля въведете Вашия e-mail тук.

Описанието е изготвено от Проф. д-р Иван Иванов, дм.

–––––––––––––––––––––––––
Last modification: 20:16 28.08.2010
–––––––––––––––––––––––––

Още по темата